• Kinderopvang De Vrije Vogels biedt opvang aan het dierbaarste bezit van ouders en stelt het welzijn van het kind centraal. Kinderopvang betekent voor ons samenwerking in de opvoeding en begeleiding van kinderen in de belangrijkste ontwikkelingsfases van hun leven, zodat kinderen opgroeien tot volwassenen die eigen keuzes maken en respectvol met anderen omgaan. Kinderopvang De Vrije Vogels handelt vanuit jaren ervaring en ontwikkelt continu haar specifieke kennis en vaardigheden, gericht op het welzijn van het kind. De onderdelen welk zijn weergegeven in het onderdeel pedagogiek geven¬†een samenvatting van ons pedagogisch beleidsplan weer. Tevens is het pedagogisch beleidsplan inzichtelijk op al onze locaties.

  Groepssamenstelling
  Het kinderdagverblijf richt zich op kinderen tot vier jaar. Op het kinderdagverblijf wordt gewerkt met stamgroepen. De stamgroep vormt de vaste groep voor de kinderen waar dagelijkse speelmomenten en verzorging plaatsvinden. Door te werken met vaste groepsleiding en groepsruimtes, wordt een veilige en geborgen sfeer gecreëerd waarin het kind zich thuis voelt. Afhankelijk van de locatie wordt gewerkt met horizontale en verticale stamgroepen. Een horizontale groep is opgebouwd uit kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd en ontwikkelingsfase, zoals een peutergroep. Zo kunnen vriendschappen makkelijk ontstaan. Een verticale groep is opgebouwd uit kinderen van verschillende leeftijden. Door de samenstelling vormt deze groep een natuurlijke (gezin)situatie.

  Groepsopbouw
  Bij de buitenschoolse opvang wordt gewerkt met basisgroepen. Er zijn verticale – en horizontale basisgroepen. Een verticale basisgroep is opgebouwd uit kinderen van 4 tot 13 jaar met een maximale groepsgrootte van 20 kinderen. De horizontale basisgroep is opgebouwd uit kinderen van 8 tot 13 met een maximale groepsgrootte van 30 kinderen. Iedere basisgroep heeft een vaste groepsleiding die als aanspreekpunt fungeert voor ouders en kind. Het werken met vaste groepsleiding is belangrijk voor het gevoel van veiligheid en stabiliteit voor de kinderen. Naast het werken met basisgroepen wordt gewerkt met een opendeurenbeleid. Dit betekent dat kinderen tijdens de opvang zelf mogen kiezen in welke ruimte zij willen spelen.

  Ons centrale uitgangspunt bij het bieden van zorg en opvang is het welzijn van het kind. Kinderen worden gezien als een uniek individu met ieder hun eigen mogelijkheden. Afhankelijk van de aanleg en temperament ontwikkelt ieder kind zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Voor kinderen creëren wij een omgeving waarin zij zich zoveel mogelijk thuis voelen en zij zich kunnen ontwikkelen in een voor hen vertrouwde omgeving. Onze groepsleiding stimuleert de kinderen in hun ontwikkeling en zelfstandigheid door een positieve benadering. Daarbij tonen zij respect voor de eigenheid van het kind, zodat het de mogelijkheid heeft zichzelf te zijn en zich positief te kunnen ontwikkelen.

  In de omgang met kinderen hanteren wij de Gordonmethode. De grondlegger van de methode is ontwikkelingspsycholoog Thomas Gordon. De Gordonmethode is een specifieke communicatiemethode die gebruikt wordt bij het ondersteunen van kinderen en bij het stellen van grenzen aan kinderen op een duidelijke, respectvolle manier. De methode gaat uit van gelijkwaardigheid in relaties, zodat iedereen zichzelf kan zijn en zijn verantwoordelijkheid neemt, rekening houdend met de ander. In opvoedingsrelaties betekent dit dat de opvoeder (de groepsleiding) het kind in zijn waarde laat en respectvol benadert.
   

  De Gordonmethode staat voor respectvol communiceren. Respectvol communiceren ondersteunt de sfeer op de groep en de relatie tussen de kinderen en de leidster.

  Kinderopvang De Vrije Vogels hecht veel waarde aan een goede relatie tussen ouder, kind en de groepsleiding. Dit ten behoeve van het welbevinden en welzijn van het kind. Bij het streven naar een goede relatie gaat het om een juiste afstemming tussen de situatie thuis en bij de opvang.

  Om de gezondheid en veiligheid bij de opvang optimaal te houden zijn er door de GGD (Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst) normen opgesteld. Kinderopvang De Vrije Vogels voldoet aan de opgestelde normen van de GGD en deze worden jaarlijks geïnspecteerd.

  Gekwalificeerd en geschoold medewerkers
  Wij beschikken over voldoende en goed opgeleide pedagogisch medewerkers. De beroepskrachten voldoen minimaal aan de kwalificatie-eisen zoals vermeldt in de CAO Kinderopvang. Om ervoor te zorgen dat medewerkers beschikken over voldoende kennis en vaardigheden hanteren wij een scholingsbeleid. Het scholingsbeleid wordt jaarlijks vastgesteld. Met het scholingsbeleid wordt enerzijds voldaan aan de wettelijke gestelde eisen en anderzijds aan het verbeteren van de pedagogische kwaliteit.